Dau Folder trong Windows XP

Đây là cách dấu dữ liệu không cần phần mềm, chỉ cần Windows XP là đủ. Bạn trước tiên lưu ý rằng cách này chỉ có thể dấu dữ liệu thôi chứ không thể ngăn cản người khác xóa thư mục của bạn đi được, vì vậy tốt nhất vẫn là sử dụng các phần mềm tiện ích.

Trước hết, bạn tạo thư mục cần bảo vệ, lấy tên là Control Panel chẳng hạn, chép hết tất cả các tập tin cần giấu vào đó. Tiếp theo bạn mở Run/cmd chuyển con trỏ tới thư mục mẹ của thư mục vừa tạo. Ta sẽ đổi tên thư mục Control Panel phía trên thành thư mục Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B3039D} bằng lệnh

C:\temp>ren "Control Panel" "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

từ nay, khi bạn bấm vào thư mục, nó sẽ dẫn tới Control Panel với Add Hardware, Add or Remove Programs … thay vì dữ liệu của bạn
Để đưa thu mục về trạng thái ban đầu bạn dùng câu lệnh ngược lại

C:\temp>ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" "Control Panel"

Demo:

Dưới đây là danh sách của một vài thư mục khác mà ta có thể dùng để dấu
Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

History.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Scheduled Tasks.{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Recycle Bin.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Fonts.{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}

Ibox.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}

Network Neighborhood.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Briefcase.{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}

Sưu tầm.

Advertisements
Published in: on January 6, 2009 at 3:03 pm  Leave a Comment  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://namctu.wordpress.com/2009/01/06/dau-folder-trong-windows-xp/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: